Mercedes-Benz

Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych klientów


Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO" informujemy, że:
1. Administrator danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DDB Auto Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mieszka I 30, 71-008
Szczecin, zwana dalej "Administratorem".
2. Osoba wyznaczona do kontaktu w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych można się kontaktować z wyznaczonym
przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, który zostanie wyznaczony w ustawowym
terminie do dnia 31 lipca 2018 r. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych zostaną
zamieszczone na stronie internetowej https://www.ddb.mercedes-benz.pl
3. Cel przetwarzania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia umowy, np. kontakt
telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu odbioru pojazdu lub
wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
- marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO), to znaczy:
- zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń,
- weryfikacji wiarygodności kredytowej,
- weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu
brudnych pieniędzy,
- marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług za pośrednictwem poczty.
4. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora.
Administrator będzie przetwarzać podane przez Panią/Pana:
- dane osobowe, jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, NIP, dane dokumentu
tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, historię płatności,
- dane dotyczące Pani/Pana pojazdu (np. konfiguracja pojazdu, przebieg, dane z cyfrowej książki
serwisowej),
- informacje o zakupionych produktach i wykorzystanych usługach (np. umowach leasingowych,
zarezerwowanych usługach Mercedes me connect, przechowywanych konfiguracjach
pojazdów).
5. Odbiorcy danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane
lub powierzane następującym podmiotom:
- świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora,
- świadczącym usługi księgowe dla Administratora,
- świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
- świadczącym usługi marketingowe i/lub eventowe dla Administratora,
- podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą w krajach Unii Europejskiej,
- spółkom grupy Daimler, w tym Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.,
- organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.
6. Okres przechowywania danych.
Dane będą przechowywane przez kolejne dziesięć lat od ostatniego zdarzenia mogącego
powodować ewentualne roszczenia. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu,
jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.
Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów
podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie w celach
marketingowych będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla
którego zgoda została udzielona, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od momentu
ostatniego kontaktu z Panią/Panem.
Po upływie powyższych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.
7. Uprawnienia posiadacza danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
- dostępu do Pani/Pana danych (art. 15 RODO),
- żądania sprostowania Pani/Pana danych (art. 16 RODO),
- żądania usunięcia Pani/Pana danych (art. 17 RODO),
- żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych (art. 18 RODO),
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w przypadku, gdy przetwarzanie
odbywa się na postawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 13 ust. 2 lit. c RODO),
- do przeniesienia Pani/Pana danych (art. 20 RODO),
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych (art. 21 RODO).
Skorzystanie z powyższych uprawnień możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny pod numerem
telefonu: 696 429 624 lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail:
iod@ddb.mercedes-benz.pl
Ponadto informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
8. Dobrowolność podania danych przy zawarciu umowy i konsekwencje ich niepodania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Panią/Pana danych
Administrator nie będzie mógł zawrzeć z Panią/Panem umowy.
Podanie takich danych, jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie
nie będzie skutkowało odmową zawarcia umowy. W takim jednak przypadku Administrator nie
będzie mógł kontaktować się z Panią/Panem tymi kanałami, np. w celu ustalenia terminu odbioru
pojazdu, potwierdzenia terminu usługi serwisowej, itp.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze
administratora, w szczególności na podstawie danych o wcześniej zakupionych u administratora
produktach lub usługach, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego
popytu. Profilowanie będzie prowadzone z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania
stworzonego w tym celu. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych
przez administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby której dane
dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden
sposób wiązać osoby, której dane dotyczą.
10. Środki ochrony danych osobowych.
DDB Auto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przetwarza dane
osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeostwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy
prawa. DDB Auto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa stosuje środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych
odpowiednią do zagrożeo oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed
udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.